PVKS (Paletten Verlade Kontroll System)

Czym jest PVKS?

System PVKS (po polsku: System Przeładowań i Kontroli Palet) jest typowym oprogramowaniem uzupełniającym. Chodzi o uzupełnienie istniejącego już w przedsiębiorstwie logistycznego systemu informatycznego.

System PVKS został zrealizowany w języku niemieckim na bazie narzędzia YaJF. W czasie realizacji (2008) narzędzie to znajdowało się w pierwszej wersji, która jeszcze nie posiadała możliwości wielojęzycznych oraz struktur Master-Detail. Stąd też wszystkie zdjęcia aplikacji są w języku niemieckim i charakteryzują się nieco uboższą szatą graficzną aniżeli obecna wersja.

Dlaczego PVKS?

Istniały dwa powody, dla których zdecydowano się na realizacją PVKS.

Schemat projektu

Stan przed wprowadzeniem systemu PVKS.

Stan po wprowadzeniu systemu PVKS.

Część administracyjna programu

W realizację wchodzą dwie części. Jedna to na bazie YaJF zbudowany program administracyjny, który jest przeznaczony do całościowej administracji zawartych w systemie PVKS danych (patrz: następujące zdjęcia).

Zlecenia

Pozycje zlecenia

Przegląd palet

Przyporządkowanie środka transportu do bramy

Meldowanie gotowości załadowanego pojazdu

Jeszcze nie załadowane palety

Terminal

Drugą część stanowi tzw. terminal, który jest przeznaczony do obsługi przy ładowaniu palet na środek transportu. Wygląda to tak, że do załadowania przeznaczona paleta, która jest wyposażona w kod EAN, zostaje zeskanowana w tym właśnie terminalu (patrz: następujące zdjęcie, słowo Tor = brama).

Terminal po zeskanowaniu numeru EAN palety


Po zeskanowaniu terminal melduje wynik akcji. W zależności od sytuacji może on być różny. Istnieją następujące możliwości:

Podczas wjazdu palety do bramy następuje skan numeru bramy (patrz: następujące zdjęcie). Jest to dodatkowa kontrola czy dana paleta z towarem jest ładowana do przewidzianej bramy, za którą stoi konkretna spedycja. W tej sytuacji terminal ma dwie możliwości:

Powyższe działanie umożliwia pełną kontrolę nad tym, do którego pojazdu i w jakim czasie dana paleta została załadowana. Ponadto otwiera się możliwość uzyskania informacji (w czasie rzeczywistym!) na temat stanu załadowania danego pojazdu w danej chwili. Na życzenie można tę informację pokazać graficznie w formie animacji przedstawiającej załadowywany środek transportu.

Dalszą możliwością jest uzyskanie danych na temat czasu koniecznego do załadowania danej ilości palet. Informacja ta, może ułatwić planowanie i ustalenie skali wydajności danego centrum logistyczno-przeładowczego.