Używane technologie i narzędzia

Podczas wyboru technologii i narzędzi, które mają służyć kreowaniu indywidualnych systemów informatycznych, kierowałem się dwoma kryteriami, które chciałbym poniżej opisać.

Nieodzowne wymagania funkcjonalne

Z technicznego punku widzenia konieczne są dwa podstawowe elementy:

Z punktu widzenia zastosowania kluczowe są następujące kryteria:

Wymagania ekonomiczne

Głównym wymaganiem ekonomicznym są niskie koszty całego przedsięwzięcia. Zarówno dla dewelopera jak i użytkownika. Aby zadośćuczynić tym wymaganiom zdecydowałem się na konsekwentne zastosowanie profesjonalnych, wolno dostępnych narzędzi. Większość z nich pochodzi z sektora Open Source. Ogólnie mówiąc, oprogramowanie udostępniane jako Open Source może być bezpłatnie używane (także komercyjnie), kopiowane i modyfikowane. Nie może być jednak sprzedawane. Służy do wolnego użytku. Dlatego firma MINARTEC nie mówi o produktach, lecz o usługach i projektach. Odbiorca tych usług ponosi tylko rzeczywiste koszty związane z realizacją, nie płaci za licencje, które ograniczałaby go np. co do liczby instalacji systemu.

Na następujących stronach można zapoznać się z technologiami i narzędziami zastosowanymi przez firmę MINARTEC: